Този уебсайт е собственост на Casino Bonus Radar и следователно налага спазването на декларацията за поверителност на компанията.

В Casino Bonus Radar (“Casino Bonus Radar”, “ние”, “нас”) обработваме лични данни за нашите клиенти и посетители на нашите уебсайтове (“вие”). Ние полагаме усилия да обработваме вашите данни внимателно, да пазим Вашета сигурност и спазване законите за защита на данните.

Казино Бонус Радар се занимава с ефективен маркетинг и онлайн насочване на потребители, със седалище в Малта.

 Предназначението на тази декларация

Целта на тази декларация е да обясни кога, защо и как обработваме информация, която може да се отнася до Вас (“лични данни”). Тя също така предоставя важна информация за вашите законни права. Настоящата декларация няма за цел да замени условията на всеки договор, който имате с нас, нито правата, които може да имате по силата на законите за защита на данните.

1. Кой отговаря за обработката на вашите лични данни?

Казино Бонус Радар ООД, със седалище и адрес на управление, Малта (ЕС) , е основно отговорна за обработката на вашите лични данни (вашият администратор на данни). Администратор на данни означава компания, която определя необходимостта и целите при обработка на лични данни.

Трябва да сте наясно, че дори и да сме основно отговорни за обработването на личните ви данни, информацията може да се съхранява в бази данни, достъпни до други компании. При достъпа до вашите лични данни всички компании ще спазват стандартите, изложени в тази декларация.

2.Какви лични данни обработваме?

Възможно е да обработим следните лични данни за вас:

 • Име
 • Дата на раждане
 • Имейл адрес
 • Парола
 • IP адрес
 • Данни за местоположението
 • Употреба на уебсайтове
 • Лични предпочитания и мнения 

3.За какво използваме личните Ви данни и кога ги обработваме?

Casino Bonus Radar ще събира информация директно от вас, когато използвате нашите услуги или посещавате нашите уебсайтове.

Ние използваме вашите лични данни, за:

 • изпращане на промоционални имейли, свързани с продукти и услуги. Вижте също Раздел 6 по-долу относно директен маркетинг.
 • да анализираме информацията в нашите системи и бази данни, за да подобрим начина, по който управляваме нашия бизнес и уеб сайтове според предпочитанията на потребителите, за да осигурим по-добро обслужване и потребителски опит.
 • подобряване и насочвате рекламите, които получавате от нас.
 • да ви регистрираме за форум или общ чат, ако създадем такъв, в който можете да оставите коментари.
 • да се срещнете или да упражнявате някоя от нашите правни задължения или права.

Ние ще обработваме вашите лични данни само за целите, посочени в този раздел 3, и когато сме удовлетворени, че:

 • сте предоставили съгласието си да използваме данните по този начин, или
 • използването на вашите лични данни е необходимо, за да подкрепим “законните интереси”, които имаме като бизнес (например, за да подобрим нашите продукти или да извършим анализи в нашите набори от данни), по начин, който е пропорционален и зачита вашите лични данни.

4.С кого споделяме вашите лични данни?

Работим с много трети страни, за да подпомогнем управлението на нашия бизнес и да предоставяме услуги. Тези трети страни може от време на време да имат нужда от достъп до вашите лични данни:

 • Нашият доставчик на приложения за електронна поща Aweber Systems, Inc., базиран в САЩ, който е сертифициран като Privacy Shield, както може да видите тук и обработва лични данни от наше име;
 • Нашият доставчик на приставки и хост на WordPress.com Automattic, Inc., със седалище в САЩ, който е сертифициран като Privacy Shield, както може да видите тук и обработва лични данни от наше име;
 • Нашите доставчици на услуги по анализи (като Google и Hotjar), които обработват лични данни за собствена цел като администратори на данни. Моля, направете справка с нашите правила за “бисквитки” в приложението по-долу, за да установите как може да предотвратите достъпа до личните ви данни от доставчиците на услуги за анализ.
 • Доставчици на услуги или процесори за обработка на данни, които обработват вашите лични данни съгласно нашите указания, например услуги в облака.
 • Ако сме задължени да разкрием, че спазваме правно задължение или защитаваме нашите интереси или сигурност.
 • В случай, че продаваме, купуваме или реорганизираме всяка дейност или активи или ако нашите активи са придобити от трета страна, включително потенциални продавачи или купувачи.

5.Международни трансфери

Международните преводи означават, че личните данни се прехвърлят в страна извън Европейския съюз.

Както е посочено в раздел 4 по-горе, може да позволим достъп до вашите лични данни на трети страни, които могат да се намират извън Европейския съюз.

Също така може да разкрием личните ви данни, ако получим правна или регулаторна молба от чуждестранен правоохранителен орган извън Европейския съюз.

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всеки международен трансфер на информация ще бъде управляван, за да защити вашите права и интереси. Всяко искане за информация, което получаваме от правоприлагащите органи или регулаторите, ще бъде внимателно проверено, преди да бъдат разкрити лични данни.

Имате право да поискате повече информация за гаранциите, които сме въвели, както е посочено по-горе. Свържете се с нас (вижте раздел 8), ако желаете допълнителна информация.

6.Директен маркетинг

Ние ще използваме вашите лични данни, за да ви изпратим директни маркетингови съобщения относно продуктите и услугите, които предлагаме ние и нашите партньори, като например онлайн казино, спортни залагания и финансови услуги. Това може да бъде под формата на имейл или целеви онлайн реклами.

В някои случаи обработката на вашите лични данни за маркетингови цели ще се основава на законните ни интереси (вж. Раздел 3 по-горе). Когато това се изисква от закона, то ще се основава на Вашето съгласие.

Винаги имате право да кажете “не” за по-нататъшен директен маркетинг, по всяко време. Можете да използвате връзката за отказване, която намирате във всички директни маркетингови съобщения или като се свържете с нас (вижте раздел 8).

Ние предприемаме стъпки, за да ограничим директния маркетинг до разумно и пропорционално ниво и да ви изпратим съобщения, които според нас са от интерес или уместност за вас въз основа на информацията, която имаме за вас.

7.Колко време съхраняваме вашите лични данни?

Ще запазим вашите лични данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо за целите, изброени в Раздел 3 на тази декларация.

При някои обстоятелства запазваме вашите лични данни през определен период, за да се срещнем например с правни, данъчни или счетоводни изисквания.

Ние поддържаме политика за съхранение на данните за лични данни като наша грижа. Когато вашите лични данни вече не се изискват, ние ще гарантираме, че те са или сигурно изтрити, или направени анонимни.

8.Какви са вашите права?

Имате няколко права във връзка с личните ви данни. Повече информация за всяко от тези права може да се намери чрез позоваване на таблицата, изложена по-долу.

За да упражните правата си, можете да се свържете с нас като изпратите имейл до [email protected]  или писмено до Casino Bonus Radar на адреса, посочен в раздел 1 по-горе.

Моля, обърнете внимание на следното, ако желаете да упражните вашите права:

Достъп

Можете да ни помолите да:

 • потвърдим дали ние обработваме вашите лични данни;
 • да ви предостави копие от тези данни;
 • да ви предоставим друга информация за вашите лични данни, например какви данни имаме, за какво ги използваме, на кого ги разкриваме, независимо дали ги прехвърляме извън ЕС и как ги защитаваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, откъде сме получили данните ви и дали сме извършили автоматизирано вземане на решения или профилиране до степента, до която досега не сте получили информация в тази декларация.

Поправка

Можете да ни помолите да отстраняваме неточни лични данни.

Може да се опитаме да проверим точността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване

Можете да ни помолите да изтрием вашите лични данни, но само когато:

 • вече не е необходима за целите, за които е събрана; или
 • сте оттеглили съгласието си (когато обработката е въз основа на съгласие); или
 • след успешно право на възражение (вижте “Възражение” по-долу); или
 • е бил незаконно обработен; или
 • да спазвате правно задължение.

Ние не сме задължени да спазваме искането Ви за изтриване на личните ви данни, ако тяхното обработване е необходимо:

 • за спазване на правно задължение; или
 • за установяване, упражняване или защита на правни искове;

Съществуват други обстоятелства, при които не се изисква да спазваме искането Ви за изтриване, въпреки че тези две са най-вероятните обстоятелства, при които ще отхвърлим това искане.

Ограничение

Можете да поискате от нас да ограничаваме (т.е. да държим, но не използваме) личните си данни, но само когато:

 • точността му е оспорена (вж. Поправяне), за да можем да проверим нейната точност; или
 • обработката е незаконна, но не искате да бъде изтрита; или
 • вече не е необходима за целите, за които е събрана, но ние все още се нуждаем от нея за установяване, упражняване или защита на правни искове; или
 • Вие сте упражнили правото си на възражение и предстои да се установите надвишаващи основания.

Можем да продължим да използваме вашите лични данни след искане за ограничение, където:

 • имаме вашето съгласие; или
 • да установява, упражнява или защитава правни искове; или
 • защита на правата на друго физическо или юридическо лице.

Преносимост

Можете да поискате от нас да ви предоставим личните ви данни в структуриран, често използван, машинно четен формат или можете да поискате да бъде пренесен директно към друг контролер на данни, но във всеки един случай, само когато:

 • обработката се основава на вашето съгласие или на изпълнението на договор с вас; и
 • обработката се извършва по автоматизиран начин.

Възражение

Можете да се противопоставите на всяка обработка на вашите лични данни, която има нашите “законни интереси” като правно основание, ако смятате, че основните ви права и свободи надвишават нашите законни интереси.

Имаме възможност да покажем, че имаме убедителни законни интереси, които надхвърлят вашите права и свободи.

Международни трансфери

Можете да поискате да получите копие от гаранциите, при които вашите лични данни се прехвърлят извън Европейското икономическо пространство.

Можем да изготвим споразумения за прехвърляне на данни или свързани с тях документи (т.е. неясна информация, съдържаща се в тези документи) поради съображения за търговска чувствителност.

Надзорен орган

Имате право да подадете жалба до отговорния местен надзорен орган за обработката на вашите лични данни.

Моля, при възникнал проблем опитайте се първо да го разрешите с нас, въпреки че имате правото да се свържете с вашия надзорен орган по всяко време.

Последна актуализация: май 2018 г.

https://www.nss-bg.org/en/hi-kodeks